برای استفاده از خدمات این کارت شما می توانید دوستان خود را به دکتر عنبرا معرفی کرده و از مزایای ذیل بهره مند شوید

به دوستان خود بگویید حتما هنگام مراجعه کد معرف شما را هنگام تشکیل

پرونده به منشی بگویند

مزایای استفاده:

با معرفی سه نفر از امکانات پوست و اوندا رایگان استفاده کنید.

با معرفی پنج نفر به نفر ششم انتخابی شما ۲۵ درصد تخفیف هزینه جراحی تعلق می گیرد.

با معرفی ده نفر به نفر یازدهم معرفی شده توسط شما پنجاه درصد تخفیف عمل تعلق می گیرد.

با معرفی پانزده نفر به نفر شانزدم عمل رایگان تعلق می گیرد.