آیا بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان، هزینه عمل لاپروسکوپی درمان چاقی یا بخشی ازآن را تقبل می کند؟

آیا بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان، هزینه عمل لاپروسکوپی درمان چاقی یا بخشی ازآن را تقبل می کند؟

۱۹ اسفند ۹۶

پرسش :
آیا بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان عرفان، هزینه عمل لاپروسکوپی درمان چاقی یا بخشی از آن را تقبل می کند؟

پاسخ:
اگر BMI  شما بیشتر از 40 باشد بیمه بخشی از آن را تقبل می کند.