درعمل اسلیو معده علاوه بر استپلر بخیه هم انجام می دهید؟ و تجهیزات مورد استفاده آمریکایی هستند؟

درعمل اسلیو معده علاوه بر استپلر بخیه هم انجام می دهید؟ و تجهیزات مورد استفاده آمریکایی هستند؟

۲۷ آبان ۹۷

پرسش :
آیا در عمل اسلیو معده جهت جلوگیری از نشت ، علاوه بر استپلر بخیه هم انجام می دهید؟ و آیا استپلر و تجهیزات مورد استفاده آمریکایی هستند ؟

پاسخ:
بله با بخیه دوخته می شود استپلر هم از جنس کوویدن امریکا می باشد.