عمل اسلیو تو بیمارستان عرفان نیایش  اگر اضافه وزن ۱۴کیلو هم باشه این عمل رو انجام میدین؟

عمل اسلیو تو بیمارستان عرفان نیایش  اگر اضافه وزن ۱۴کیلو هم باشه این عمل رو انجام میدین؟

۲۷ فروردین ۹۸

پرسش :
عمل اسلیو تو بیمارستان عرفان نیایش  اگر اضافه وزن ۱۴کیلو هم باشه این عمل رو انجام میدین؟

پاسخ:
کاهش وزن به روش جراحی اسلیو معده به همه توصیه نمی شود، اگر استعداد چاقی نداشته باشید با اضافه وزن ۱۴ کیلو نمی توانید این عمل را انجام دهید.