عمل اسلیو معده خطر مرگ نداره ؟ 

عمل اسلیو معده خطر مرگ نداره ؟ 

۳۱ شهریور ۹۷

پرسش :
عمل اسليو معده خطر مرگ نداره ؟

پاسخ:
احتمال مرگ و میر در اثر عمل اسلیو معده بسیار کم و کمتر از نیم درصد است در واقع این عدد، ریسک طبیعی جراحی ها است.