جراحی در کدام بیمارستان انجام می شود ؟

جراحی در کدام بیمارستان انجام می شود ؟

۱۵ دی ۹۶

پرسش :
جراحی در کدام بیمارستان انجام می شود ؟

پاسخ:
در بیمارستان عرفان تهران