بیمارانی که از شهرها یا کشورهای دور برای جراحی لاغری می آیند چقدر باید در تهران اقامت داشته باشند؟

بیمارانی که از شهرها یا کشورهای دور برای جراحی لاغری می آیند چقدر باید در تهران اقامت داشته باشند؟

۱۳ دی ۹۶

پرسش :
بیمارانی که از شهرها یا کشورهای دور برای جراحی لاغری می آیند چقدر باید در تهران اقامت داشته باشند؟

پاسخ:
بیمارانی که از راه دور می آیند پس از یک هفته می توانند به کشور یا شهر خود برگردنند.